Sunday, October 12, 2014

राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या उमेदवारांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा !!!


राष्ट्रीय समाज पक्षाचे उमेदवार :
( रा.स.प + भा.ज.प + रि.पा.ई (ए) + स्वा.शे.सं + शिवसंग्राम ! )

1) माण - खटाव (सातारा) येथून शेखर गोरे

2) दौंड (पुणे) येथून अॅड. राहुल कुल

3) भूम - परांडा (उस्मानाबाद) येथून बाळासाहेब पाटील - हांडोग्रीकर

4) गंगाखेड (परभणी) येथून रत्नाकार गुट्टे

5) कळमनुरी (हिंगोली) येथून अॅड. माधवराव नाईक


मत रा.स.पा'ला...
मत विकासा'ला...
राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या उमेदवारांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा !!!


आता सरशी... सर्वसामान्यांची निशाणी असलेली रा.स.प'च्या कप-बशी या निशाणीची.

No comments:

Post a Comment