Friday, March 7, 2014

महायुती + महादेवजी जानकर = महापरिवर्तन + महाविजय !

 बोलो...
बारामती : जय महायुती !
!! जय महादेव !! ~ !! जय नमो !!
युवा सेना - पुणे शहर ( Yuva Sena - Pune City) 

 भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाला भस्म करण्यास आले महादेव...
बोला...  !! हर हर महादेव !! घर घर महादेव !!


No comments:

Post a Comment