Saturday, December 7, 2013

दु:खी कुटुंबाला सांत्वन करताना महादेव जानकर...


म्हसवड येथे अपघातामध्ये २ लहान मुली जागीच ठार झालेल्या कुटुंबात महादेव जानकर यांनी घरी जाऊन दु:खी कुटुंबाना आधार देऊन कुटुंबाचे सांत्वन केले व  दोषी वाहन चालकाला लवकर पकडून कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे पोलिस यंत्रणेला खडसावुन सांगितले...

No comments:

Post a Comment