Saturday, August 14, 2010

RSP वर्धापन दिन सोहळा....

RSP वर्धापन दिन सोहळा....
चलो अंबाजोगा... चलो अंबाजोगा... चलो अंबाजोगा...
स्थळ: मुकंदराज सभागृह नगरपालिका, अंबाजोगाई ,जि. बीड
दि.२९ ऑगस्ट २०१० रोजी दु. १.०० वा.


No comments:

Post a Comment